Ontstaan

DE “ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK”:
EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Dit is een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis.
Voor de complete beschrijving wordt verwezen naar EEN STUKJE GESCHIEDENIS een stuk van de hand van pastor Gerard de Wit.

I – EEN NIEUWE BEGRAAFPLAATS IN DE GEMEENTE MAARTENSDIJK

Tussen 1967 en 1995 zijn 126 leden van de Sint Maartenskerk overleden, doch op één na werden zij allen begraven buiten Maartensdijk: in Utrecht, Hilversum, Loosdrecht, Maarssen en in De Bilt of Bilthoven. Er is duidelijk behoefte aan een begraafplaats waar katholieken met geëigende rituelen begraven kunnen worden.
Ook bij de leden van de Ontmoetingskerk blijkt de vraag te leven. De vraag is ook actueel omdat vanwege dreigend ruimtegebrek het kerkhof van de Onze Lieve Vrouwe parochie te Bilthoven gesloten wordt voor niet-leden van deze Bilthovense parochie (tenzij men er al grafrechten heeft).

Door pastor de Wit wordt op 25 februari 2000 een officiële aanvraag ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Maartensdijk om op korte termijn “een adequate voorziening te treffen binnen de dorpsgrenzen van Maartensdijk, waar de kerken en levensbeschouwelijke gemeenschappen binnen de gemeente Maartensdijk op een bij de eigen overtuiging en traditie passende wijze hun doden zullen kunnen begraven”.

II – VAN GEMEENTE MAARTENSDIJK NAAR GEMEENTE DE BILT

De samenvoeging van de gemeente Maartensdijk en de Gemeente De Bilt in 2001 leidt tot vertraging in de vervolgprocedure. Het verzoek om in Maartensdijk tot een snelle afronding te komen kan niet worden gehonoreerd.
Op 15 november 2003 wendt de Sint Maartenparochie, mede namens de Samen Op Weg Kerk en Fa Tap, zich dus tot B & W van De Bilt, in de persoon van Mevrouw J. Slok met het volgende voorstel:

De beide voornoemde kerkgemeenschappen willen de juridische eigendom op zich nemen voor een algemeen bijzonder kerkhof. Zij vragen de gemeente De Bilt om de betreffende grond om niet in bruikleen te geven, en daartoe het bestemmingsplan aan te passen.

In november 2004 besluit de gemeente De Bilt om in beginsel medewerking te verlenen aan de realisering van een algemene begraafplaats “mits deze nadrukkelijk bedoeld is voor de inwoners van de kern Maartensdijk en deze algemeen toegankelijk is”.

Op 13 december 2005 besluit de gemeente De Bilt om “medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een algemene begraafplaats”. Op 29 mei 2006 bericht zij dat een bestemmingswijziging wordt voorbereid die zal worden meegenomen “in de eerste wijziging van het bestemmingsplan Maartensdijk Dorp 1996”. Maar “de totale procedure …. bedraagt 3 à 4 jaar”. Bovendien “wordt de verkoop van de gronden … tegen marktwaarde (€ 38.91) als uitgangspunt genomen”, hoewel de gemeente beseft dat dit eigenlijk geen optie is.

Op 18 april 2006 passeert de akte van oprichting van de stichting bij notariskantoor Houwink van Beek te de Bilt. De ondertekenaars zijn: de heer Gerardus Wilhelmus Maria de Wit, de heer Johannes Maria van Stralen, de heer Geert Jacobus Michaël Boorsma, de heer Dirk de Korte en de heer Frederik Hendrik Tap.

Op 6 februari 2007 dringt het stichtingsbestuur er bij de gemeente op aan om snel alle procedures op te starten, maar allereerst terug te komen op de grondprijs per m², daar dit voor de stichting onhaalbaar is. Op 26 augustus 2007 legt de Stichting een alternatief voorstel voor de financiering van de begraafplaats voor aan de Gemeente de Bilt.

Op 25 november 2009 vernemen we dat een deel van de Hersteld Hervormde begraafplaats aan de Dierenriem is overgedragen aan een nieuwgevormde Hervomde Kerk-PKN. Omdat dit gedeelte aansluit bij de nieuw te stichten Algemeen Bijzondere Begraafplaats begint er overleg om de inrichting en ontsluiting van beide begraafplaatsen samen aan te pakken.

Op 15 januari 2010 presenteert Hol & Molenbeek een herziene taxatie, die van een veel lagere marktwaarde uitgaat en uitkomt op € 10.000.

Op 23 april 2010 komt de vraag op wie de kosten moet dragen van verwijdering van een laag gravel dat het gehele perceel bedekt. Bij nadere informatie blijkt deze gravel afkomstig te zijn van het pad van de NH kerk naar het kerkhof dat bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de zestiger jaren is afgegraven.

Op 19 april 2011 wordt in het gemeentehuis de koopovereenkomst getekend, waarbij tevens het verwijderen van de gravel wordt geregeld.

Op 27 februari 2012 wordt de officiële aanvrage om toestemming op grond van de Wet op de lijkbezorging bij de gemeente ingediend. Deze wordt op 23 maart 2012 formeel verleend.

Op een aparte pagina wordt ingegaan op de speciale invloed die Jeanne Slok heeft gehad op het gehele proces.

III – DE BEGRAAFPLAATS WORDT IN GEBRUIK GENOMEN

Op 6 juli 2012 wordt de Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk officieel geopend. Lees meer.

Voor de stichting was vanaf het begin duidelijk dat er ook openheid diende te zijn voor mensen die kiezen voor crematie. Daarom zullen er ook een urnenmuur en urnengraven worden gecreëerd. Het bestuur volgt daarmee de landelijke ontwikkeling waarin rond 60% van onze bevolking in deze tijd een voorkeur heeft voor crematie.

Op de begraafplaats zijn de beloofde urnenplaatsen ingericht: een urnenmuur met 28 nissen, en een urnenveld met 30 urnengraven, elk groot 60 x 60 cm.

IV – VAN DRIE NAAR TWEE BEGRAAFPLAATSEN

Op 13 februari 2014 besluit de Hervormde Gemeente Maartensdijk in een schrijven tot samenvoeging van het haar toekomende deel van de Hersteld Hervormde Begraafplaats met de nieuwe Algemene Begraafplaats. Op 27 oktober 2014 passeert de akte van overdracht aan de Stichting.

Opsteller: Pastor Gerard de Wit

V – VERDERE ONTWIKKELINGEN

Eind 2015 is de begraafplaats uitgebreid met een bankje.